Sancţionarea elevilor. Tu știi ce sancțiuni poate primi copilul tău la școală?

Sancţionarea elevilor. Tu știi ce sancțiuni poate primi copilul tău la școală?

Azi, avem tema aceasta: sancţionarea elevilor. Chiar așa: tu știi ce sancțiuni poate primi copilul tău la școală?

 

Potrivit Statutului Elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4742 și intrat în vigoare în sept 2016, elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi. Cum? În funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor Statului Elevului, elevii având dreptul la apărare.

Sancţionarea elevilor. Tu știi ce sancțiuni poate primi copilul tău la școală?

Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

 Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ (nu se poate aplica în învăţământul primar);
e) preavizul de exmatriculare (nu se poate aplica nici în învăţământul primar, nici în învăţământul obligatoriu);
f) exmatriculare (nu se poate aplica nici în învăţământul primar, nici în învăţământul obligatoriu).

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Interzis

Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Contestarea sancțiunilor

Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar. Ai un termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă. Ea poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

Anularea sancțiunii

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la lit. a)-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii (atunci când este cazul), poate fi anulată.


Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs

 

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. La fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.


Pagube patrimoniale

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor. Tot așa, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

Distrugeri

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou. Acesta trebuie să fie corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

My title page contents